Polityka Prywatności

KATEX

ul. Wincentego Witosa 1A, 41-814 Zabrze
NIP: 6121620236

Wstęp

Firma KATEX szanuje prywatność swoich klientów i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jakie prawa przysługują naszym klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest KATEX z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 1A, 41-814 Zabrze.

Jakie Dane Zbieramy?

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres email
 • Informacje dotyczące transakcji (np. szczegóły dotyczące sprzedawanych katalizatorów)

Jak Zbieramy Dane?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od klientów podczas:

 • Kontaktów telefonicznych
 • Wiadomości email
 • Formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej
 • Osobistych spotkań

Cel Przetwarzania Danych

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Realizacja usług skupu katalizatorów
 • Kontakt z klientem w celu umówienia odbioru katalizatorów
 • Wystawianie faktur i dokumentów księgowych
 • Odpowiedzi na zapytania klientów
 • Przesyłanie informacji marketingowych (za zgodą klienta)

Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • Zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Udostępnianie Danych Osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • Podwykonawcom i dostawcom usług, z którymi współpracujemy w celu realizacji naszych usług
 • Organom administracji publicznej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa

Prawa Klientów

Klienci mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania swoich danych osobowych
 • Usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Przenoszenia swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod numerem telefonu lub adresem email podanym powyżej.

Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Bezpieczeństwo Danych

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zniszczeniem czy nieuprawnionym ujawnieniem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 518 622 258 lub drogą mailową na adres: biuro@skup-katalizatory.pl

Scroll to Top
Scroll to Top